POSTANOWIENIE Nr 1054/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 15 października 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Postanowienie Nr 1054/2019
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

z dnia 15 października 2019 r. 

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Gdańsku I postanawia, co następuje:

§ 1. Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 2, właściwym dla wyboru Rady Gminy Pruszcz Gdański; mandat obejmuje Pan Krzysztof Stanisław PAŚKO – kandydat z listy nr 13 - KWW WSPÓLNA GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

§ 2. Postanowienie przekazuje się Zainteresowanemu, Wojewodzie Pomorskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Pruszcz Gdański.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I


Mariusz Nowicki

Rejestr zmian
  • Data utworzenia15-10-2019 12:53
    Wprowadził:Dominika Guzińska
  • Data utworzenia15-10-2019 12:53
    Wprowadził:Dominika Guzińska