POSTANOWIENIE Nr 1056/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 16 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Postanowienie Nr 1056/2019
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

z dnia 16 października 2019 r. 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Gdańsku I postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 5 października 2019 r. mandatu radnego wybranego do Rady Miejskiej w Pelplinie w okręgu wyborczym nr 12 z listy nr 14 - KWW KOCIEWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA, z powodu śmierci. Radnym, którego mandat wygasł jest Jan Bolesław KRAJNIK.

§ 2. Postanowienie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pelplinie.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I


Mariusz Nowicki

Rejestr zmian
  • Data utworzenia16-10-2019 12:01
    Wprowadził:Dominika Guzińska
  • Data utworzenia16-10-2019 12:01
    Wprowadził:Dominika Guzińska