Deklaracja dostępności

Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pkw.gov.pl, kbw.gov.pl oraz delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Bartosz Malangiewicz, Pokaż adres e-mail. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 243 03 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku znajduje się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27. Budynek położony jest na skrzyżowaniu ulic Okopowej i Toruńskiej. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Od ul. Okopowej (główne) - dojście do budynku odbywa się obecnie wyznaczonym korytarzem ze względu na trwające prace budowlane. Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Przy wejściu zamontowany jest domofon i przycisk przywołania. Od ul. Toruńskiej – dojście bez przeszkód, prowadzi do windy umiejscowionej w budynku, do której można wjechać poprzez pochylnię. Od ul. Rzeźnickiej – dojście do budynku poprzez parking wewnętrzny. Wejście poprzez furtkę lub bramę otwieraną automatycznie. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu od ul. Okopowej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku nie ma biura podawczego, użytkuje pomieszczenia biurowe na I oraz III piętrze. Dokumenty do Delegatury kierowane osobiście przez interesantów odbierane są przez pracownika Biura na pierwszym piętrze w pokoju 130. Do obiektu można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem. Na piętra budynku osoby na wózkach inwalidzkich mogą dostać się windą. W obiekcie na parterze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami, a parking publiczny jest bezpłatny, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami są ograniczone i dostępne jedynie od strony ul. Rzeźnickiej. Można skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest bezpłatna i dostępna w godzinach pracy urzędu.