POSTANOWIENIE 724/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 11 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Postanowienie 724/2019
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Gdańsku I postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 11 września 2019 r. mandatu radnej wybranej do Rady Gminy Pruszcz Gdański w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 13 - KWW WSPÓLNA GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Radną, której mandat wygasł jest Katarzyna SULIMA.

§ 2. Postanowienie przekazuje się Zainteresowanej, Wojewodzie Pomorskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Pruszcz Gdański.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na postanowienie Zainteresowanej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku I.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I


Mariusz Nowicki

 

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    13-09-2019 20:27

    Wprowadził:

    Dominika Guzińska