POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedry Wielkie na okręgi wyborcze

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

z dnia 30 maja 2018 r. 

 

w sprawie podziału Gminy Cedry Wielkie na okręgi wyborcze

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I na podstawie art. 17 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) postanawia:

§ 1. Dokonać podziału Gminy Cedry Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w sposób określony w załączniku do niniejszego postanowienia.

§ 2. Przesłać postanowienie Wojewodzie Pomorskiemu, Wójtowi Gminy Cedry Wielkie, Przewodniczącemu Rady Gminy Cedry Wielkie oraz Przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3. Ogłosić postanowienie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej i podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2018 r. stwierdził, że dokonany uchwałą Nr XXXVIII/305/18 z dnia 16 marca 2018 r. podział Gminy Cedry Wielkie na okręgi jest niezgodny z prawem i wezwał Radę Gminy Cedry Wielkie do dokonania podziału Gminy na okręgi zgodne z prawem, najpóźniej do dnia 23 maja 2018 r. pod rygorem wykonania tej czynności przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku I na podstawie art. 17 Kodeksu wyborczego.

Komisarz uznał dokonany podział za niezgodny z prawem, bowiem tworzył on okręgi wyborcze
nr 8 i 9 poprzez podzielenie sołectwa Długie Pole na dwa jednomandatowe okręgi wyborcze, mimo iż z podzielenia liczby mieszkańców sołectwa Długie Pole przez jednolitą normę przedstawicielstwa  wynika, iż sołectwo Długie Pole powinno stanowić 1 okręg wyborczy.  Nadto połączono w granicach okręgu wyborczego nr 9 sołectwo Giemlice z częścią podzielonego sołectwa Długie Pole, oraz  połączono w granicach okręgu wyborczego nr 11 sołectwo Miłocin mogące samodzielnie utworzyć jednomandatowy okręg wyborczy z częścią podzielonego sołectwa Trutnowy.

Ustawodawca w art. 417 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu wyborczego wskazał, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jak wynika z art. 417 § 2 zdanie drugie Kodeksu wyborczego tylko w wyjątkowych sytuacjach tj. jeżeli konieczność taka wynika z zachowania normy przedstawicielstwa, o czym mowa w art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego, dopuszczalne jest łączenie jednostek pomocniczych gminy lub ich dzielenie w celu utworzenia okręgu wyborczego. Z powołanych przepisów wynika jednoznacznie, że Kodeks wyborczy przewiduje, jako wyjątek w ściśle określonych w tej ustawie przypadkach, łączenie całych jednostek pomocniczych gminy lub miasta oraz ich dzielenie na dwa lub więcej okręgów wyborczych.

Układ przestrzenny Gminy Cedry Wielkie, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, jest tego rodzaju, że pozwala na dokonanie takiego podziału, który nie będzie naruszał zasad określonych w art. 417 Kodeksu wyborczego.

Z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie właściwy organ nie dokonał podziału Gminy na okręgi wyborcze w sposób zgodny z prawem,  na podstawie art. 17 § 1 w związku z art. 17§2 Kodeksu wyborczego Komisarz Wyborczy w Gdańsku I orzekł jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej:

1. wyborcom w liczbie co najmniej 15 w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie,

2. Radzie Gminy Cedry Wielkie w terminie 5 dni od daty jego doręczenia.

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I
Marek Jasiński

Załącznik do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
z dnia 30 maja 2018 r.

Numer okręgu

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo Błotnik i  Sołectwo Trzcinisko

1

2

część sołectwa Cedry Małe obejmująca ulice Bursztynową, Klonową, Wiślaną

1

3

część Sołectwa Cedry Małe obejmująca ulice: Brzozową, Długą, Gdańską, Kościelną, Kolorową, Lazurową, Łąkową, Miodową, Morską, Nową, Pogodną, Polną, Piaskową, Spokojną, Spacerową, Wiejską, Wspólną, Żuławską

1

4

Sołectwo Kiezmark

1

5

część Sołectwa Cedry Wielkie obejmująca ulice: Leśną, Ogrodową

1

6

część Sołectwa Cedry Wielkie obejmująca ulice: Akacjową, Bażantową, Jaskółczą, Jaśminową, Kwiatową, Księżycową, Osadników Wojskowych, Pionierów Żuław, Henryka Sienkiewicza, Słoneczną, Sportową, Parkową

1

7

część Sołectwa Cedry Wielkie obejmująca ulice: Jana Kochanowskiego, Stanisława Lema, Miłą, Adama Mickiewicza, Obrońców Poczty Gdańskiej, M. Płażyńskiego, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima, Stanisława Wyspiańskiego, Złocistą, Stefana Żeromskiego

1

8

Sołectwo Długie Pole

1

9

Sołectwo Leszkowy i Sołectwo Giemlice

1

10

Sołectwo Miłocin

1

11

część Sołectwa Trutnowy  obejmująca ulice Św. Piotra i Pawła, Owalnicową, Aleję Lip, Podcieniową, Kasztanową

1

12

część Sołectwa Trutnowy obejmująca ulice: Aleję 700 Lecia , Kasztelańską,Władysława Łokietka, Podkomorzego,Unisława , Wschodnią, Zachodnią, Ziemiańską, Żuławską

1

13

Sołectwo Stanisławowo i Sołectwo Wocławy

1

14

część Sołectwa Koszwały obejmująca ulice: Kasztanową, Modrzewiową, Spacerową, Topolową

1

15

część sołectwa Koszwały obejmująca ulice: Akacjową, Brzozową, Bukową, Cisową, Dębową, Gdańską, Jesionową, Klonową, Kwiatową, Lipową, Olchową, Oliwkową, Piaskową, Świerkową, Wałową

1

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  01-06-2018 12:14

  Wprowadził:

  Michał Elszkowski

 • Data modyfikacji

  01-06-2018 12:17

  Wprowadził:

  Michał Elszkowski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij