POSTANOWIENIE Nr 723/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 11 września 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Postanowienie Nr 723/2019
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

z dnia 11 września 2019 r. 

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Gdańsku I postanawia, co następuje:

§ 1. Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 2, właściwym dla wyboru Rady Miasta Sopotu; mandat obejmuje Pani Irena Klara ELLWARD – kandydatka z listy nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

§ 2. Postanowienie przekazuje się Zainteresowanej, Wojewodzie Pomorskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Sopotu.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I


Mariusz Nowicki

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    11-09-2019 14:54

    Wprowadził:

    Dominika Guzińska