Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 1 września 2014 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.

Na podstawie art. 146 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania finansowego zobowiązanych było 10 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r. Sprawozdania finansowe złożyły wszystkie zobowiązane do tego komitety wyborcze.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 144 § 1 Kodeksu wyborczego, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 2 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1;

2) przyjąć, ze wskazaniem na uchybienia, sprawozdania 7 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2;

3) odrzucić sprawozdanie 1 komitetu wyborczego, wymienionego w załączniku nr 3.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 1 września 2014 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2.Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Kantor


Załącznik nr 2

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM NA UCHYBIENIA

1. Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

2. Komitet Wyborczy Polska Partia Piratów

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

3. Komitet Wyborczy Samoobrona

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

4. Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie

Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania na formularzu niezgodnym z obowiązującym wzorem.

5.Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej w terminie ustawowym o adresie strony internetowej komitetu.

6. Koalicyjny Komitet Wyborczy PO-PSL

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

7.Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Podkarpacka

Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego.


Załącznik nr 3

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY ODRZUCONE

1.Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet niedozwolonej wartości niepieniężnej.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  21-03-2016 13:17

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • Data modyfikacji

  21-03-2016 13:22

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk